Өтініш берушілерге «Баланың туылуы» белсенді қызметін көрсету бойынша нұсқаулық

Өтініш берушілерге «Баланың туылуы» белсенді қызметін көрсетубойынша нұсқаулық 

1.  Сіз құттықтаумен SMS-хабарлама алған кезде, Сізге қызмет алу үшін тілді таңдап алуыңыз керек, ол үшін сіз оған R X X түрінде жауап беруіңіз керек, мұнда X - хабарламада көрсетілген нөмірлер. Ерекше назар хабарлама алдына бос орын қойылмай ағылшын тіліндегі R әрпімен басталуы қажет, R әрпі мен әр таңбаның арасындағы бос орын.

2. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін баланың тегі, аты және әкесінің аты (егер бар болса) туралы сұратылған келесі SMS-хабарламаны аласыз. Сіз бірінші хабарламада көрсетілгендей форматта SMS-хабарламаға жауап беруіңіз керек.

3. Тегі, аты және әкесінің аты (егер бар болса) SMS-хабарламасын жібергеннен кейін Сіз білім деңгейі, кіріс көзі және тіркеу органы туралы ақпарат беру үшін рет-ретімен SMS-хабарламалар аласыз. Осы сұрауларға жауаптарды R-дан бастап, бос орынсыз және бастапқы көрсеткіштерді қайталап, жетіспейтіндерді қосу керек. Жалпы алғанда, R әрпінен басқа, жауапта 4-тен кем сан болмауы керек.

4. Жоғарыда аталған барлық ақпаратты ұсынғаннан кейін электрондық өтінімқалыптастырылып,таңдалған тіркеу органына тіркеуге жіберіледі.

5. Тіркеу процесін жүзеге асырғаннан кейін Сізге дайын құжатты алу орны көрсетілген SMS-хабарлама жіберіледі. Сондай-ақ, бұл SMS-хабарламадакуәлікті  алуға туу туралы медициналық анықтаманың қажеттілігін көрсетіледі.

6. Сізге хабарлағаннан кейін арнайы санаттағы балабақшаға кезекке қою үшін жеңілдіктер санатының бар-жоғын анықтау үшін тағы бір сұрау салу түседі. Егер жеңілдікке тиесілі болмасаңыз, онда жеңілдіктердің болмауын көрсетіңіз және сұрау салу балабақша кезегіне қою үшін әкімдікке автоматты түрде жіберіледі. Әйтпесе, Сізге әкімдіккежеңілдік кезегіне қою үшінжүгінуұсынылады. Жауап бұрын жіберілген хабарламалардағыдай ресімделуі керек.

7. Содан кейін сізден елді мекенді таңдауды сұрайды. Жауап бұрын жіберілген хабарламалардағыдай ресімделуі керек.

8. Кезеккеқоюпроцесіаяқталғаннанкейінкезекнөмірі бар SMS-хабарлама жіберіледі.

9. ЖоғарыдакөрсетілгенәрекеттердіорындағаннанкейінСізбаланыңтуылутәртібінрастауүшін SMS-сұраудыаласыз, өйткеніжәрдемақымөлшерібалаларсанынабайланыстыболады. Егер SMS-сұрауыңыздағы тапсырыс дұрыс болса, сіз бұрын жіберілген хабарламалардағыдай СМС хабарламасынпайдаланып, деректерді растайсыз.

10. Егер деректер дұрыс болса, жәрдемақы мен төлемдер тағайындау үшін банк шотыныңнөмірінрастау / енгізуүшін SMS-сұрауыналасыз. SMS-хабарлама арқылы банк шотының нөмірін растаңыз немесе енгізіңіз.

11. Бұдан әрі уәкілетті органдардыңқарауынатүсетінэлектрондықөтінім қалыптастырылады, нәтижесіндежәрдемақытағайындаладыжәнеолсізге SMS арқылыхабарланатынболады

12. Осы кезеңде белсенді қызмет аяқталады, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді пайдаланғаныңыз үшін рахмет! 
23 наурыз 2018 ж. 1 265